Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība), 150 st.

Programmas mērķis:
Sagatavot izglītojamos strādāt ar datorprogrammu „1C Grāmatvedība”, lai paaugstinātu viņu
konkurētspēju darba tirgū.
Izglītības programmas uzdevumi:
 sniegt zināšanas par pārskatu veidošanu;
 iemācīt veikt darbības ar algu aprēķiniem, to izmaksām, uzskaites veidiem, preču
apgrozījumiem noliktavā;
 iemācīt veidot bankas un kases dokumentus;
 prast veikt inkasāciju reģistrēšanu programmā, grāmatvedības kontu sākuma atlikumu
ievadīšanu;
 prast organizēt datus datu bāzē, kā arī izveidot pārskatus;
 prast veikt grāmatvedības aprēķinu organizācijās ar dažādiem darbības veidiem:
ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas utt.

Programmas apraksts:
Apmācību laikā tiek apgūti “1C grāmatvedības” programmas pamati par uzņēmuma grāmatvedības
uzskaites organizēšanu. Tiek apgūti galvenie “1C grāmatvedības” programmas bloki.
Stundu skaits: 150 stundas.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas iegūt zināšanas un prasmi programmā “1C

Grāmatvedība” izmantošanā

Programmas saturs: Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība):
Programmas “1C: Grāmatvedība 8” darba uzdevumi un principi.
Kontu plāns. Atlikumu ievade un citi katalogi. Kase, norēķinu
atbildīgās personas. Banku operācijas. Darba alga, kadru uzskaite.
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi. Preču un pakalpojuma uzskaite.
Perioda nobeigšana. Reglamenta pārskati.

Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:
Īstenošanas veids:

Katru darba dienu, pa 4 akad. stundām
Klātiene /attālināti tiešsaistē

Izglītības dokuments pēc
programmas pabeigšanas:

Mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:
 pratīs strādāt uzņēmumā par grāmatvežiem, izmantojot grāmatvedības datorprogrammu „1C
Grāmatvedība”;
 iegūs prasmi izmantot programmu „1C Grāmatvedība” grāmatvedības datu automātiskai
ievadei un apstrādei;
 iegūs zināšanas par tipveida dokumentācijas noformēšanu, standarta pārskatu formatēšanu,
grāmatvedības un nodokļu reglamenta pārskatu aizpildīšanu.