Biedrība “Izglītības konsultatīvais centrs AVA” no 2015.gada un līdz šim brīdim sadarbībā ar NVA īsteno dažādus projektus:

–  ESF projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001:

  • neformālās izglītības programmu īstenošana – vācu, angļu, valsts valoda, datorzinības –

31 apmācāmais;

  • pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” – 9 dalībnieki;
  • pasākums “Subsidētās darbavietas jauniešiem bezdarbniekiem (ar invaliditāti)” –

3 dalībnieki.

– ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001:

  • neformālās izglītības programmu īstenošana – vācu, angļu, valsts valoda, datorzinības –

171 apmācāmais;

-valsts speciālā budžeta finansējumā:

  • neformālās izglītības programmu īstenošana – valsts valoda -10 apmācāmie.